Pri objednávke 25 kg balenia soli DOPRAVA A VYNÁŠKA ZDARMA

Všeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu www.terapiasolou.sk

 
I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: Terapia soľou s.r.o.
Sídlo: Konopná 2399/52, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka číslo: 169425/B
IČO: 55440487
DIČ: 2121994611
IČ DPH: SK2121994611
Bankový účet: SK7711000000002944153206

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim na Webovom sídle Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1.1.1. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:
Email: info@terapiasolou.sk
Tel. č.: +421903714044

1.1.2. Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:
Terapia soľou s.r.o., Konopná 2399/52, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

1.2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a Predávajúcim.

1.3. Pojem Internetový obchod je totožný s pojmom Elektronický obchod a s pojmom Webové sídlo.

1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku najmä využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

1.5. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s Kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami– podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /Kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.7. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

1.8. Pojem Kúpna zmluva zahŕňa kúpnu zmluvu na produkty a zmluvu o dodaní služby, v zmysle významu textu uvedeného v týchto Obchodných podmienkach.

1.9. Produkty (ďalej aj „Veci“) sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené na Webovom sídle Predávajúceho.

1.10. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému, prostredníctvom ktorého prevádzkuje webové sídlo na doméne s názvom www.terapiasolou.sk

1.11. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
email: ba@soi.sk
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.12. Sťažnosti, alebo podnety Kupujúci môže taktiež adresovať aj priamo Predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 1.1.2. týchto VOP. Predávajúci zároveň odporúča Kupujúcim, aby sťažnosti a podnety (z dôvodu urýchlenia vybavenia) Predávajúcemu adresovali na emailovú adresu Predávajúceho: info@terapiasolou.sk

Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných dní od jej prijatia. Pričom o jej vybavení Predávajúci informuje Kupujúceho rovnakou formou, akou Kupujúci sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

1.13. V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa Predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie Predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy, ktoré sa Predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

 

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je odoslanie objednávky produktov Kupujúcim realizované najmä využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

2.2. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim dochádza momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu, ktorú Kupujúci vytvoril v zmysle bodu 2.1. týchto VOP Predávajúcim (elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú si zvolil Kupujúci v procese vytvárania objednávky).

2.3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

2.3.1. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj v iných právnym poriadkom Slovenskej republiky vymedzených prípadoch, a to najmä dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľa a v obdobných prípadoch.

2.4. Predávajúci informuje Kupujúceho, že v prípade objednania produktov Kupujúcim, je objednanie spojené s povinnosťou platby pre Kupujúceho, a to formou platby akú si zvolil Kupujúci.

 

III. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

3.2. Základným platidlom je mena euro.

3.3. Kúpna cena tovarov, alebo služieb uvedených na Webovom sídle Predávajúceho je celková cena tovarov alebo služieb vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, pričom je zreteľne uvedená na Webovom sídle Predávajúceho.

3.3.1. V kúpnej cene tovarov, alebo služieb nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov

 

IV. Spôsoby platby

4.1. Za tovar a služby na Webovom sídle Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

4.1.1. platba formou dobierky cena 1,5 Eur s DPH

4.1.2. platba bankovou kartou prostredníctvom platobnej brány Tatra Paycena 0 Eur s DPH

4.1.3. platba prostredníctvom platobnej metódy Everifin - okamžitý bankový prevod – cena 0 Eur s DPH

 • 4.1.3.1. Zákazník berie na vedomie že portál terapiasolou.sk umožňuje uhradiť cenu za objednávaný tovar alebo službu aj prostredníctvom platobnej metódy Everifin. Platobná metóda Everifin predstavuje platobnú iniciačnú službu, na základe ktorej dôjde so súhlasom zákazníka k odoslaniu platobného príkazu na realizáciu platby príslušnej ceny za objednávaný tovar alebo službu do banky zákazníka (ďalej aj len „PIS“).

 • 4.1.3.2. V prípade, ak sa zákazník rozhodne využiť pre účely úhrady ceny za objednávaný tovar alebo službu platobnú metódu Everifin, PIS pre zákazníka poskytne spoločnosť Usability Engineering Center, s.r.o., so sídlom Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 46 963 774 (ďalej len „UEC“). UEC je oprávneným poskytovateľom PIS na základe licencie od Národnej banky Slovenska č. 100-000-296-557, evidovaným v registri Národnej banky Slovenska tu: https://subjekty.nbs.sk/entity/3999/. Kontaktné údaje na UEC sú nasledovné:
  - adresa prevádzkarne: Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 46 963 774
  - e-mail: info@everifin.sk
  - web: everifin.sk

 • 4.1.3.3. Orgánom dohľadu nad poskytovaním služby PIS spoločnosťou UEC je Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Kontaktné údaje na orgán dohľadu sú:
  - e-mail: info@nbs.sk
  - telefónne číslo: 02/5787 1111

 • 4.1.3.4. V prípade, ak si zákazník v súvislosti s úhradou ceny za kupovaný tovar alebo služby na portáli vyberie ako platobnú metódu Everifin, spoločnosť UEC ako poskytovateľ PIS zabezpečí automatizované vyplnenie príslušných platobných údajov (suma ceny na úhradu v eurách, variabilný symbol platby, IBAN platobného účtu SK7711000000002944153206 ako príjemcu platby) do elektronického formuláru pre účely odoslania platobného príkazu banke zákazníka, v ktorej má zákazník vedený platobný účet. Zákazník potvrdí správnosť platobných údajov a súhlas s odoslaním platobného príkazu svojej. Okamihom vyjadrenia súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety vzniká medzi zákazníkom a spoločnosťou UEC zmluva o poskytnutí jednorazovej platobnej služby.

 • 4.1.3.5. Po vyjadrení súhlasu zákazníka s odoslaním platobného príkazu v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Spoločnosť UEC ako poskytovateľ PIS predloží do zákazníkom určenej banky prostredníctvom internetu platobný príkaz na realizáciu platobnej operácie spočívajúcej v prevode finančných prostriedkov vo výške príslušnej ceny za kupovaný tovar alebo služby z určeného platobného účtu zákazníka na platobný účet SK7711000000002944153206. Od predloženia platobného príkazu banke zákazníka sa spracovanie platobného príkazu riadi podmienkami príslušnej banky zákazníka. Spoločnosť UEC nezodpovedá za výsledok spracovania platobného príkazu ani za dátum zrealizovania (vysporiadania) platobnej operácie v zmysle platobného príkazu, okrem prípadov uvedených v bodoch 11 a 12 tohto článku.

 • 4.1.3.6. Pre účely autentifikácie zákazníka bude zákazník presmerovaný na internetový portál príslušnej určenej banky zákazníka, ktorá vedie príslušný platobný účet zákazníka, prostredníctvom ktorého má dôjsť ku platobnej operácii v zmysle predkladaného platobného príkazu. Autentifikáciu zákazníka (vrátane silnej autentifikácie) zabezpečí priamo banka zákazníka v zmysle predchádzajúcej vety. Samotná spoločnosť UEC v súvislosti s poskytnutím PIS nebude získavať žiadne identifikačné údaje zákazníka a nebude realizovať osobitnú autentifikáciu zákazníka.

 • 4.1.3.7. Po predložení platobného príkazu banke zákazníka v zmysle bodu 4 tohto článku bude spoločnosť UEC informovať zákazníka o tom, či banka zákazníka platobný príkaz prijala alebo odmietla, a to bezodkladne po tom, ako spoločnosť UEC obdrží túto informáciu od banky zákazníka (ako poskytovateľa platobnej služby spočívajúcej vo vykonaní platobnej operácie v zmysle platobného príkazu).

 • 4.1.3.8. Poskytovanie služby PIS zo strany spoločnosti UEC prostredníctvom portálu je pre zákazníka bezodplatné a spoločnosť UEC v tejto súvislosti nebude zákazníkovi účtovať akékoľvek poplatky.

 • 4.1.3.9. Maximálna lehota na vykonanie PIS na základe súhlasu zákazníka je 15 dní.

 • 4.1.3.10. V prípade konverzie mien medzi platobným účtom zákazníka a platobným účtom predávajúceho sa použije výmenný kurz stanovený bankou zákazníka.

 • 4.1.3.11. Spoločnosť UEC pri poskytovaní PIS zodpovedá za to, že v prípade, ak dôjde ku splneniu podmienok pre poskytnutie služby PIS pre zákazníka (t.j. najmä ak zákazník vyberie ako platobnú metódu pre úhradu ceny tovaru a služieb objednávaných na portáli metódu Everifin a vyjadrí súhlas s predložením konkrétneho platobného príkazu v rámci PIS, ktorú zabezpečuje spoločnosť UEC), spoločnosť UEC predloží príslušný platobný príkaz banke zákazníka ako poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet Zákazníka.
 • 4.1.3.12. Spoločnosť UEC zodpovedá za to, že v rámci poskytovania PIS zákazníkovi nebude poskytovanie služby PIS ovplyvnené technickými chybami a že platobný príkaz bude príslušnej banke zákazníka predložený včas a so správnym obsahom.
 • 4.1.3.13. Zákazník berie na vedomie, že samotná platobná operácia v zmysle predloženého platobného príkazu realizuje príslušná banka, ktorá pre zákazníka vedie platobný účet. Realizácia platobnej operácie sa tak riadi podmienkami príslušnej banky ako poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet zákazníka. Za úspešné, včasné a správne zrealizovanie platobnej operácie v súlade so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zodpovedá jednotlivá príslušná banka zákazníka.

 • 4.1.3.14. Spoločnosť UEC nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by mohla vzniknúť zákazníkovi tým, že nemôže v určitom okamihu využiť službu PIS.

 • 4.1.3.15. Spoločnosť UEC nie je oprávnená posudzovať, či je zákazník oprávnený uskutočňovať platobné operácie na ťarchu platobného účtu, ktorý zákazník v súvislosti s využitím platobnej metódy Everifin urči. Tieto práva zákazníka vyplývajú zo zmluvného vzťahu upravujúceho založenie a vedenie príslušného platobného účtu medzi zákazníkom a iným poskytovateľom platobnej služby (bankou zákazníka). Spoločnosť UEC vychádza pri poskytovaní PIS z predpokladu, že zákazník je oprávnený iniciovať platobnú službu na príslušnom platobnom účte. Spoločnosť UEC zároveň nebude posudzovať, či zákazník pri využívaní služby PIS koná vo vlastnom mene alebo v rámci svojho zamestnania, povolania, podnikania alebo ako štatutárny orgán právnickej osoby, jej prokurista alebo zástupca.

 • 4.1.3.16. Zákazník pred udelením súhlasu na poskytnutie služby PIS potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciou o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti UEC dostupnou na webe https://www.everifin.com/sk/privacy-policy

 • 4.1.3.17. Spoločnosť UEC po uskutočnení PIS na základe súhlasu zákazníka poskytne zákazníkovi:
  - potvrdenie o úspešnom predložení platobného príkazu od poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet (banky zákazníka),
  - odkaz umožňujúci zákazníkovi identifikovať platobnú operáciu ako aj všetky informácie získané spolu s platobnou operáciou,
  - sumu platobnej operácie,
  - sumu všetkých poplatkov v prospech spoločnosti UEC za príslušnú platobnú operáciu (alebo informáciu, že ide o operáciu bez poplatku).

 • 4.1.3.18. Zmluvné strany dohodli, že právne vzťahy vzniknuté zo zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby medzi zákazníkom a UEC alebo s touto zmluvou súvisiace sa riadia slovenským právnym poriadkom.

 • 4.1.3.19. Zmluvné strany sa dohodli, že vecne a miestne príslušné na prejednávanie všetkých a akýchkoľvek sporov, ktoré môžu súvisieť so zmluvou o poskytnutí jednorazovej platobnej služby medzi zákazníkom a UEC vrátane jej platnosti, sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

 • 4.1.3.20. Zákazník je oprávnený uplatniť akúkoľvek reklamáciu služby PIS voči UEC písomne na adrese sídla UEC alebo e-mailom na e-mailovú adresu UEC uvedenú v bode 2 týchto všeobecných podmienok. Bližší postup pri uplatňovaní reklamácií voči spoločnosti UEC je upravený v reklamačnom poriadku UEC, s ktorým sa zákazník oboznámil pred vyjadrením súhlasu s poskytnutím služby PIS. Reklamačný poriadok je dostupný na webe: https://www.everifin.com/sk/return-policy
V. Dodanie produktov

5.1. V prípade ak si Kupujúci zvolil ako formu platby za objednávku platbu dobierkou. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu produkty v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2.2. a násl. týchto VOP.

5.1.1. V prípade ak si Kupujúci zvolil ako formu platby za objednávku inú formu platby ako platba dobierkou, Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu produkty v lehote najneskôr 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2.2. a násl. týchto VOP a zaplatenia celkovej ceny objednávky Predávajúcemu. V prípade ak boli splnené obe podmienky uvedené v bode 5.1.1. týchto VOP (tzn. ak došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a k úhrade celkovej ceny objednávky Predávajúcemu), Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu produkty v lehote najneskôr 30 dní odo dňa splnenia oboch týchto podmienok.

Zvyčajná lehota kedy Predávajúci expeduje produkty je 1 pracovný deň odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo 1 pracovný deň odo dňa zaplatenia celkovej ceny objednávky Predávajúcemu.

5.2. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.

5.3. Dodanie produktu Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

5.4. Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

5.5. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia podľa týchto VOP, avšak len za predpokladu, že Kupujúcemu týmto konaním Predávajúceho nevzniknú žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak stým Kupujúci súhlasí.

5.6. Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.

 

VI. Prevzatie produktu

6.1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho až jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej / splnomocnenej tretej osoby. Predávajúci Kupujúcemu odporúča aby si pri preberaní objednávky skontroloval preberanú objednávku.

6.2. Vlastnícke právo ku produktom prechádza na Kupujúceho ich riadnym prevzatím.

6.3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny objednávky od Kupujúceho za dodaný tovar.

 

VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu 

 7.1. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:

7.1.1. Formy Dopravy:

7.1.1.1. Kuriérska služba DPD, Packeta

7.1.2. Ceny za Dopravu:

7.1.2.2. Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby sa odvíja v zavislosti na hmotnosti balíka (objednávky)

DPD 
DPD HOMECena bez DPHCena s DPH
Do 3 kg3,97 €4,76 €
Do 5 kg4,11 €4,93 €
Do 10 kg4,46 €5,35 €
Do 20 kg5,17 €6,21 €
Do 31,5 kg6,02 €7,22 €
   
   
 
DPD Pick upCena bez DPHCena s DPH
Do 3 kg2,57 €3,08 €
Do 5 kg2,71 €3,25 €
Do 10 kg3,01 €3,61 €
Do 20 kg4,16 €5,00 €
   
   
 
PacketaCena bez DPHCena s DPH
Do 5 kg2,61 €3,13 €
Do 10 kg4,35 €5,22 €
Do 15 kg5,02 €6,02 €

7.2. V prípade ak celková kúpna cena produktov v jednej objednávke Kupujúceho je vyššia ako suma 50 Eur s DPH, cena za akúkoľvek zvolenú formu dopravy je 0 Eur s DPH. Doprava zdarma neplatí pre veľkorozmerný tovar - 25 kg vrecia soli. 

 

VIII. Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

8.1. Ak Predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa:

a) prevzatia tovaru podľa bodu 8.1.1. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

8.1.1. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

8.1.2. Ak Predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.1. a násl. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

8.1.3. Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  ani v dodatočnej lehote v zmysle bodu 8.1.2. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.1. a násl. týchto VOP

8.1.4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

8.3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho, ktorá je:

Terapia soľou s. r. o., Konopná 2399/52 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Toto právo môže spotrebiteľ uplatniť aj v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho. 

8.4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).

8.4.1. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

8.5. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h). Zákona č. 102/2014 Z. z.

8.6. Spotrebiteľ môže k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný na Webovom sídle Predávajúceho.

8.7. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.

8.8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8.9. V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení., Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

8.10. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú zo strany Predávajúceho prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky.

8.11. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8.12. Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

8.13. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Konkrétne:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.14. V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi finančné prostriedky rovnakou formou, akou ich od spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia finančných prostriedkov spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.

8.15. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014. Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.16. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. v platnom znení, spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

8.17. Spotrebiteľ nie je povinný platiť za:

8.17.1. Služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak:

8.17.1.1. Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j), Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

8.17.1.2. Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

8.17.2. Úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak:

8.17.2.1. Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

8.17.2.2. Spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

8.17.2.3. Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b). Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

8.18. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa §9 ods. 1. zákona č. 102/2014. Z.z., v platnom znení

8.19. Predávajúci poučuje Kupujúceho, že ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Kupujúci o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada:

8.19.1. Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

8.19.2. Predávajúci musí disponovať výslovným súhlasom Kupujúceho so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa bodu 8.19.1 týchto VOP.

 
IX. Alternatívne riešenie sporov

9.1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v postavení spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na Webovom sídle Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

10.2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

10.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla. Dokumenty - Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla sú zverejnené na doméne Webového sídla Predávajúceho.

10.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Webovom sídle Predávajúceho 01.04.2022

Tento eshop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk

 

 

Možnosti platby:
Možnosti platby:

Kontakty

Terapia soľou s.r.o.
Konopná 2399/52,
821 05 Bratislava
IČO: 55440487
DIČ: 2121994611
IČ DPH: SK2121994611

Osobný odber:

BM Log. Service, s.r.o
Vision park - hala B,
Pribylinská 10,
831 04 Bratislava

© 2021 Terapia soľou s.r.o. - Výhradný dovozca jordánskej soli a kozmetiky na Slovensko. 
heartenvelopeuserphone-handset
0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnyVrátiť sa do obchodu
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram