Pri objednávke 25 kg balenia soli DOPRAVA A VYNÁŠKA ZDARMA

Štatút súťaže

 

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže „Súťaž o produkt podľa vlastného výberu“ je spoločnosť Timbex, s.r.o, Lešková 3, 811 04 Bratislava, IČO:31404529, zapísaná Obchodnom registri Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 9756/B (ďalej len „Timbex“ a/alebo „Vyhlasovateľ“  a/alebo „Organizátor“).
 2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaž v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke terapiasolou.sk (webové sídlo  Vyhlasovateľa) a v sídle Vyhlasovateľa.
 3. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o Terapii soľou z Mŕtveho mora.
 4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 5. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou ani žiadnym iný spôsobom spojená. Spoločnosť Facebook nemá žiadne záväzky voči účastníkom súťaže.

II. Trvanie súťaže

 1. Termín súťaže je stanovený v jednotlivých súťažných postoch na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.
 2. Žrebovanie výhercov je zverejnené v jednotlivých súťažných postoch na sociálnych sieťach facebook a Instargam.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

 1. Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá označí „like alebo srdiečko“ pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti „Facebook“. Všetci, ktorí splnia tieto  podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa budú 3 výhercovia.

IV. Pravidlá súťaže

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby uvedené v čl. III. tohto štatútu.
 2. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa čl. II tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto  štatúte.

V. Výhra v súťaži

 1. Výherná cena v súťaží je kozmetický produkt značky JOON podľa vlastného výberu alebo 5 kg balenie soli z Mŕtveho mora značky Terapia soľou z Mŕtveho mora.
 2. Výhernú cenu do súťaže venuje organizátor súťaže.
 3. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
 4. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

VI. Oznámenie o výhre

 1. Meno jedného výhercu zverejní vyhlasovateľ oznámením na sociálnej sieti ,,Facebook“ pod v komentári súťažným príspevkom.
 2. Taktiež sa výherca bude kontaktovať písomne (prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook), na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, alebo výhru odmietne,  organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry  ďalšiemu výhercovi.
 3. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá  výlučne výherca. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry do 30 dní  po vyhlásení výsledkov Súťaže. Vyhlasovateľ‘ nehradí účastníkom Súťaže žiadne  náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.

VII. Odovzdanie výhry 

 1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email,  telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia výhercu, ako aj odovzdania a doručenia  výhry.
 2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1  roka odo dňa ich poskytnutia.
 3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) na sociálnej sieti Facebook a na webe organizátora súťaže.

VIII. Strata nároku na výhru 

 1. V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

IX. Dôležité podmienky súťaže

 1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania  výsledkov súťaže.
 3. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 4. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.
 6. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.
 7. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátene ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. Prípade, že sa niektorá z týchto  osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa  súťaže.

X. Ochrana osobných údajov

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade  s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej  len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu  identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže,  najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia súťaže.
 2. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 Nariadenia sú uvedené na webovom sídle Vyhlasovateľa (www.terapiasolou.sk) v sekcii Ochrana osobných údajov.
 3. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho osobných údajov podľa tohto štatútu. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu  zanikne po uplynutí 1 roka.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.
 3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.
 4. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.
 5. Súťaž ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho  zákonníka v znení neskorších predpisov.
 6. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa súťaže.

 

Možnosti platby:
Možnosti platby:

Kontakty

TIMBEX s.r.o.
Leškova 3
841 04 Bratislava
IČO: 31404529
DIČ: 2020307619
IČ DPH: SK2020307619

Osobný odber:

BM Log. Service, s r.o
Pestovateľská 9
821 04 Bratislava

© 2021 Timbex s.r.o. - Výhradný dovozca jordánskej soli a kozmetiky na Slovensko. 
heartenvelopeuserphone-handset
0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnyVrátiť sa do obchodu
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram